Zmiany strukturalne na rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym nieznacznie spadł. Wskaźnik zbliża się do poziomu 300 punktów, wokół którego po raz ostatni oscylował w sierpniu 2021 r. Liczba obserwowanych w Internecie ogłoszeń o pracy na początku bieżącego roku przestała dynamicznie spadać, lecz od czterech miesięcy znajduje się poniżej ubiegłorocznego pułapu. Po raz ostatni tak znaczną redukcję liczby ofert pracy obserwowaliśmy w latach 2019-2021 w trakcie nasilenia pandemii.

Relatywnie dobrze radzą sobie obecnie usługi. W miarę dobrą sytuację obserwujemy również w bankowości, choć ogólnie zawody społeczne nie są w najlepszej sytuacji. Najbardziej wyraźne spadki występują w zawodach ścisłych, w tym przede wszystkim tych, które zyskały najwięcej w okresie odbudowy kowidowej. Oddziałuje na nie pogarszająca się koniunktura gospodarcza, jak i nasycenie rynku tego typu pracownikami.

Pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie, nasilone agresją zbrojną na Ukrainie oraz napięciem ogólnoświatowej sytuacji geopolitycznej to główne przyczyny obecnych zaburzeń gospodarczych. Wysokie stopy procentowe, utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja, wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii oraz rosnące koszty pracy w najbliższej przyszłości mogą negatywnie oddziaływać na rynek wakatów. Ponadto, sytuacja może zostać nasilona wzrostem bezrobocia na skutek prawdopodobnych zwolnień grupowych i upadłości. Stopa bezrobocia rejestrowanego początkiem bieżącego roku wzrosła o 0,3 p. proc. wobec miesiąca ubiegłego i wyniosła 5,5%. Wzrost ten w dużej mierze był jednak zjawiskiem sezonowym, gdyż początek roku tradycyjne cechuje się relatywnie wyższym bezrobociem. Po wyeliminowaniu czynnika sezonowego stopa bezrobocia pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,2%.

W lutym, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w zdecydowanej większości województw ogłoszeń o zatrudnieniu ukazało się mniej niż przed miesiącem. Relatywnie największe spadki odnotowaliśmy w woj. podlaskim, świętokrzyskim oraz opolskim. Jedynym województwem w którym ukazało się więcej ogłoszeń o pracy było woj. mazowieckie. W woj. pomorskim oraz wielkopolskim wakatów liczba wakatów nie zmieniła się. W skali roku obecne na rynku zasoby ofert pracy w największym stopniu zostały ograniczone w woj. podlaskim, świętokrzyskim oraz łódzkim.

Spośród szerokich grup zawodowych w lutym spadek liczby ogłoszeń o pracy w skali miesiąca odnotowano dla zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych oraz usługowych. Jednak biorąc pod uwagę skalę spadków obserwujemy, że pogarszająca się koniunktura gospodarcza w mniejszym stopniu przyczynia się do ograniczenia liczby wakatów w zawodach usługowych, które w okresie dekoniunktury tradycyjnie cierpią, ze względu na ograniczenie wydatków przez gospodarstwa domowe, a w większym – w zawodach ścisłych. Nieco wyhamowała za to redukcja liczby ofert pracy w zawodach związanych z pracą fizyczną oraz w tych wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych. W rezultacie w lutym br. w tych dwóch kategoriach nawet przybyło trochę ofert pracy.