Wyhamowanie negatywnych tendencji

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w kwietniu 2023 r. wzrósł o 0,5 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

W ostatnich miesiącach oscyluje on wokół zbliżonych do siebie wartości, co można określić jako wyhamowanie tempa pogarszania się ekonomicznej kondycji polskiego społeczeństwa.

Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim tempo wzrostu cen, choć nadal bardzo wysokie, jednak uległo w ostatnim czasie niewielkiemu ograniczeniu. Dzięki temu realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw kurczyły się nieco wolniej niż przed miesiącem. Ich spadek w ujęciu realnym wyniósł 3,7% w skali roku, wobec blisko 5% przed miesiącem.

Pracodawcy, wobec trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiadających im kwalifikacjach, starają się utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia. Dzięki temu, w ciągu ostatniego roku, liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w przeliczeniu na pełne etaty nie uległa zasadniczej zmianie.