Szanse zatrudnieniowe coraz mniejsze

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu wzrósł o 1 pkt. Jest to trzeci miesiąc wzrostu wskaźnika, przy czym tempo tego wzrostu podlegało w ostatnim czasie licznym wahaniom.

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w czerwcu w porównaniu do maja o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,0%.

Obecnie, spośród siedmiu składowych wskaźnika, tylko jedna zmienna – obrazująca liczbę nowo rejestrujących się bezrobotnych, zapowiada spadek jego wartości, co działa w kierunku spadku stopy bezrobocia. Pozostałe zmienne oddziałują w kierunku wzrostu wartości wskaźnika, czyli zapowiadają w perspektywie najbliższych miesięcy wyższą od dotychczasowej stopę bezrobocia.

W maju w porównaniu do kwietnia liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o blisko 15%. Od początku roku wielkość napływu do rejestru powiatowych urzędów pracy podlega dość istotnym wahaniom, średnie miesięczne wahania wynoszą ponad 10%. W ujęciu historycznym natomiast wielkość napływu do bezrobocia pozostaje na niskim poziomie.

W maju br. pracę znalazło rekordowo mało bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W porównaniu do kwietnia odpływ z bezrobocia do zatrudnienia zmalał o 7% i była to kontynuacja spadku odnotowanego w kwietniu (o 15% w ujęciu miesięcznym). Zmiany te zbiegły się ze wzrostem napływu nowych ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. W maju w PUP zarejestrowano o ponad 4% więcej ofert pracy, ale w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego ofert pracy było o blisko 10% mniej.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne nie posiadają w znacznej części kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Choć o skali niedopasowań najlepiej mogą świadczyć dane w ujęciu mikroekonomicznym w odniesieniu do umiejętności, to w perspektywie makro warto wskazać, że liczba nowych ofert pracy przewyższyła 1,5 razy odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. Z drugiej strony relacja wielkości napływu ofert pracy do napływu nowych bezrobotnych wyniosła 0,7. Liczba nowych miejsc pracy jest stosunkowo niewielka względem liczby osób pozostających bez pracy.

O niewielkich szansach zatrudnieniowych świadczą dane pochodzące z badania koniunktury GUS. Saldo pytań dotyczących ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz prognoz dotyczących zmian zatrudnienia uległy pogorszeniu lub stabilizacji na negatywnym poziomie.

W maju całkowita kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wzrosła w ujęciu miesięcznym o nieco ponad 5%. Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła o 1% w ujęciu miesięcznym.