Strategia przetrwania

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2021 r. pozostał na zbliżonym poziomie do wartości sprzed miesiąca (wzrost o 0,5 punktu – zmiana nieistotna w stosunku do zmienności wskaźnika w ostatnich latach).

Zarówno wielkość zatrudnienia jak i wysokość realnych wynagrodzeń nie uległy istotnej zmianie (dane po usunięciu wpływu czynnika sezonowego). Wiele wskazuje na to, że firmy obrały strategię przetrwania. Sytuacja nie pozwala im na podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ich rozwoju. Jedyne, co pozostaje to minimalizowanie strat, zarówno strat po stronie zysków jak i po stronie pracowników. Stąd prawdopodobnie brak większych zmian w wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń.

Strategia przetrwania przy jednoczesnym ograniczaniu strat może zdominować również zachowania konsumentów. Na początku pandemii zwiększali oni swą aktywność w zaciszu domowym, co znalazło swój wyraz w zwiększonych zakupach domowego sprzętu sportowego, artykułów remontowo-budowlanych czy komputerów. Przedłużający się stan pandemii i skutki związanych z nią ograniczeń wydłużają czas niepewności, zwiększają obawy przed utratą lub co najmniej uszczupleniem dochodów, co skłania do obierania strategii przetrwanie.

Jedyną składową, która w tym miesiącu działała w kierunku wzrostu wskaźnika to nieco niższa niż przed miesiącem inflacja. Zwarzywszy jednak, że w koszyku dóbr przeciętnego „Kowalskiego” udział wydatków na żywność w ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie rósł, zaś w ostatnim roku wzrost ten był wyjątkowo duży (z ok. 24% w 2016r do blisko 28% w 2020r), przeciętny konsument odczuwa raczej przyspieszony wzrost cen niż ich spowolnienie, a to znacząco obniża stan jego dobrobytu.