Stabilizacja relacji przychodów do kosztów


W czerwcu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej spadł w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Jednak w dłuższym okresie, tj. od jesieni ubiegłego roku oscyluje on wokół zbliżonego poziomu 103 punktów.

Większość składowych obrazujących relacje tempa zmiany przychodów do tempa zmiany kosztów nie zmieniła się istotnie w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Dotyczyło to przede wszystkim takich zmiennych jak relacja przychodów z całokształtu działalności do całokształtu kosztów, relacji przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług do kosztów utrzymywania zapasów wyrobów gotowych oraz kosztów obsługi długu papierów dłużnych karbu państwa. Większość tych relacji uległa stabilizacji dzięki podjętym wcześniej działaniom firm mającym na celu redukcję tych kosztów, na które firmy mają wpływ. Nadal jednak istotne znaczenie ma wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, gdzie warunki panujące na rynku pracy powodują dynamiczny wzrost wynagrodzeń.

Poprawiły się nieco relacje przychodów do kosztów związanych z zaciąganiem kredytów bankowych. Odnosi się to zarówno do przychodów przedsiębiorstw ze sprzedanych towarów i usług jak i przychodów z pracy w gospodarstwach domowych. Relacja ta uległa niewielkiej poprawie głównie za sprawą obniżki oprocentowania nowo zaciąganych kredytów bankowych zarówno dla firm na cele inwestycyjne jak i dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne. Jeśli tendencja te będzie kontynuowana, stwarza to pewne nadzieje na ożywienie inwestycji w kolejnych miesiącach bieżącego roku.
* * *
ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.