Spowolnienie na rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w maju spadł. W skali ostatnich sześciu miesięcy jest to już trzeci spadek wskaźnika.

Od początku roku, liczba wakatów fluktuuje wokół zbliżonego poziomu, nie wykazując wyraźnej tendencji. Zegar rynku ofert pracy przeszedł do ćwiartki wskazującej na wygasanie pozytywnych koniunkturalnych tendencji. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w kwietniu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 5,5%.

Majowa redukcja liczby internetowych ofert pracy wystąpiła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby wakatów obserwowaliśmy w woj. pomorskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim, najmniejszy zaś w woj. podkarpackim, opolskim oraz małopolskim. W woj. lubuskim w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obserwowaliśmy pięć spadków. W sześciu województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim oraz śląskim odnotowaliśmy już cztery spadki w tym roku. W przypadku woj. lubuskiego oraz opolskiego spadki były największe i obniżyły wartość Barometru do poziomu z lipca 2017 roku. W bieżącym roku przyrost liczby ofert zaobserwowaliśmy jedynie w woj. podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz podlaskim. W dwóch ostatnich regionach było on jednak marginalny. W regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia w samym maju najmniejsza redukcja liczby wakatów wystąpiła w woj. małopolskim, zaś w regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – w woj. podkarpackim.