Siły wzrostowe gospodarki wyczerpują się

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów w lipcu 2024 roku wzrósł zaledwie o 0,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

Wzrost był zdecydowanie słabszy niż przed miesiącem a biorąc pod uwagę wysoką zmienność wskaźnika w ostatnim półroczu, można uznać, że siły wzrostowe gospodarki wyczerpują się.

Spośród sześciu składowych wskaźnika jedynie jedna uległa w tym miesiącu wyraźnej poprawie. Była to relacja przychodów ze sprzedaży do kosztów ponoszonych na utrzymanie zapasów wyrobów gotowych. Poprawa ta nastąpiła w efekcie redukcji tychże zapasów w poprzednich miesiącach.

Pozostałe składowe ICI nie uległy istotnej zmianie lub pogorszyły się.

Pogorszeniu uległa relacja przychodów do kosztów pracy. W najbliższych miesiącach ta negatywna tendencja pogłębi się, głównie za sprawą drugiego w tym roku, ustawowego wzrostu płacy minimalnej. Wpłynie to również na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw, wyrażone relacją przychodów ogółem do całokształtu kosztów.