Na rynku pracy bez większych zmian

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia we wrześniu br. nie zmienił istotnie swej wartości w porównaniu do sierpnia (spadek o 0,1 punktu).
Porównanie skali zmian wskaźnika w analogicznych okresach lat ubiegłych wskazuje, że rynek pracy stosunkowo dynamicznie powraca do sytuacji zbliżonej do tej sprzed pandemii, i obecnie prym zaczynają wieść czynniki ekonomiczne, charakterystyczne dla naszej gospodarki a nie epidemiologiczne, które dominowały przed rokiem. Sporą niewiadomą pozostaje natomiast wpływ czwartej fali SARS-COV-2 na gospodarkę, w tym również na rynek pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,8%; tyle samo wyniosła stopa bezrobocia po usunięciu wpływu wahań sezonowych.

Aktualnie trzy z siedmiu składowych wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, czyli spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Cztery zmienne zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy i ewentualny wzrost stopy bezrobocia. Warto podkreślić, że żadna ze składowych nie oddziałuje istotnie na zmiany wartości wskaźnika, a wpływ dwóch jest bliski zeru.

W sierpniu w ujęciu miesięcznym o 6% wzrosła liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Zmiany te odnotowano pomimo blisko 6% spadku liczby nowych ofert pracy publikowanych w urzędach pracy. Jednocześnie odnotowano około 7% wzrost liczby nowych bezrobotnych. Warto podkreślić, że liczba nowych bezrobotnych jest 1,5 razy większa niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. Z kolei, liczba nowych ofert pracy jest 1,6 razy większa niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. Relacje te wskazują na znaczne niedopasowanie popytu na pracę w relacji do jej podaży oraz na czasochłonność procesu dopasowań.

Prognozy formułowane przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych wskazują raczej na zachowanie obecnego stanu zatrudnienia bez wyraźnej tendencji do wzrostu liczby pracujących, ani do redukcji etatów. Zarówno w przypadku ogólnej oceny sytuacji gospodarczej, jak i przewidywanych zmian wielkości zatrudnienia bardzo nieznacznie przeważają oceny negatywne.

Od blisko roku systematycznie zmniejsza się liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ostatnie dane wskazuję, że w sierpniu proces ten nie był kontynuowany a liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy utrzymała się na poziomie z lipca. Podobnie, nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.