Rynek pracy powraca do przedpandemicznych tendencji

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w sierpniu br. spadł o blisko 3 punkty i był to drugi miesiąc z rzędu obniżania się jego wartości. Tym samym wiele przemawia za tym, że zagrożenie gwałtownym wzrostem bezrobocia w konsekwencji zamknięcia gospodarki ustało wraz z jej ponownym otwarciem.
Lipcowa stopa bezrobocia pozostała na poziomie miesiąca poprzedniego i wyniosła 6,1%. Co prawda, zwykle w lipcu każdego roku obserwujemy sezonowy spadek stopy bezrobocia, jednak ten rok ze względu na pandemię jest szczególnie niekorzystny dla sektorów, których aktywność i zapotrzebowanie na pracowników w okresie letnim jest szczególnie podwyższone, takich jak np. usługi a w szczególności turystyka.

Pracodawcy wykazują znacznie mniejszą skłonność do zwalniania pracowników niż miesiąc czy dwa temu. Ciągle jednak przeważają ci, którzy planują w najbliższym czasie ograniczać zatrudnienie. Dotyczy to przede wszystkim firm małych i średnich. W firmach największych (powyżej 250 pracowników) obserwujemy lekką przewagę tych, którzy planują w najbliższym czasie wzrost zatrudnienia.

W konsekwencji takich nastrojów do rejonowych urzędów pracy napływa coraz więcej ofert pracy. Niestety, na razie nie obserwujemy podobnego zwiększonego napływu ofert na portalach internetowych. Prawdopodobnie decydują o tym – niepewność i koszty. Jeśli sytuacja gospodarcza będzie się stabilizować, ogłoszenia internetowe również napłyną szerszym strumieniem.

Liczba zwolnień pracowniczych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pracodawcy starają się przechować pracowników, zdając sobie sprawę, że systemowe problemy naszego rynku pracy nie zniknęły i brak siły roboczej jest i będzie zjawiskiem długookresowym. Blisko 30 procent ankietowanych przedsiębiorców sektora przetwórstwa przemysłowego uważa że braki wykwalifikowanej kadry stanowią istotną barierę dla dalszego rozwoju ich firmy.

W konsekwencji dominującej wśród przedsiębiorców tendencji do utrzymania a nawet stopniowego zwiększania zatrudnienia w lipcu br. zmniejszyła się liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie, odnotowano zwiększony odpływ bezrobotnych do zatrudnienia. Liczba osób, które w lipcu znalazły pracę i wyrejestrowane zostały ze spisów bezrobotnych wzrosła o blisko 10 tyś. i była wyższa niż przed rokiem.