Rosnące koszty hamują gospodarkę

W listopadzie 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów wzrósł o około 1 punkt w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Wzrost ten był niewiele znaczący w relacji do głębokich spadków obserwowanych od maja br. Łącznie wskaźnik stracił około 8 punktów.

Od kilku miesięcy pogarsza się relacja całości przychodów przedsiębiorstw do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W rozbiciu na poszczególne kategorie kosztów, szczególnie pogarszają się relacje przychodów do kosztów zatrudnienia oraz przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów do kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów. W odpowiedzi na rosnące koszty działalności gospodarczej, od jesieni ub. roku dynamicznie rosną ceny producentów. Średnioroczna wartość wskaźnika tychże cen (PPI) we wrześniu br. przekroczyła 10%.

Nieznacznie poprawiła się relacja przychodów firm do ceny pozyskania nowego kredytu przeznaczanego na cele inwestycyjne. Poprawa ta ma najprawdopodobniej charakter krótkotrwały albowiem dostępne dane dotyczą września, a więc okresu sprzed pierwszej – październikowej podwyżki podstawowych stóp procentowych oraz tej z początku listopada. Pomimo, niskiego zainteresowania kredytem bankowym ze strony przedsiębiorstw, jego cena w najbliższym czasie wzrośnie.