Raptowny spadek indeksu przychodów do kosztów


W sierpniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej drastycznie obniżył się (spadek o blisko 3 pkt.) w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca.
Był to największy jednorazowy spadek indeksu od siedmiu lat.

W ostatnim czasie tempo wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej znacznie przewyższyło tempo przychodów. Zjawisko to dotyczy ogółu kosztów związanych z działalnością gospodarczą i odpowiadających im kosztów ogółem, jednak przede wszystkim relacji przychodów do kosztów pracy. Sytuacja taka skutkuje ograniczaniem tworzenia nowych miejsc pracy, co już od kilku miesięcy znajduje swój wyraz w mniejszej liczbie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy.

Podobną sytuację obserwujemy w przypadku relacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedanej produkcji do kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów wyrobów gotowych w magazynach. Koszty te rosną od kilku miesięcy znacznie szybciej niż przychody z podstawowej działalności produkcyjnej.

W przypadku gospodarstw domowych pogorszyła się relacja przychodów z tytułu pracy do kosztów zaciągania kredytów, głównie za sprawą wzrostu oprocentowania nowo zaciąganych kredytów oraz ograniczenia tempa wzrostu realnych wynagrodzeń.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.