Przedsiębiorstwa wdrażają strategie kryzysowe

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów we wrześniu br. nieznacznie wzrósł. Niestety, zmiana ta, podobnie jak przed miesiącem jest bez znaczenia dla perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki i podobnie jak przed miesiącem potwierdza wcześniejszą diagnozę o utknięciu gospodarki w okolicach dna cyklu koniunktury.

Spośród 6 składowych wskaźnika jedynie dwie uległy niewielkiej poprawie. Poprawa ta jednak jest wyrazem wdrożenia przez firmy strategii typowych dla czasów kryzysu gospodarczego.

Przede wszystkim firmy ograniczają poziom zapasów towarów gotowych w magazynach, co pozwala im na zmniejszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem. W warunkach długo utrzymującego się spadku popytu są to dla nich niezbędne działania oszczędnościowe.

Ograniczają również swe plany inwestycyjne, pomimo poprawy relacji przychodów do kosztów pozyskania kredytu inwestycyjnego. Inwestowanie w warunkach wysokiej inflacji i niepewności co do rychłego ożywienia jest dla przedsiębiorców zbyt ryzykownym i kosztownym wyzwaniem.

Nadal utrzymują się negatywne wartości różnicy pomiędzy tzw. długimi i krótkimi stopami procentowymi, negatywna relacja przychodów do ogółu kosztów, w tym zwłaszcza do kosztów pracy i spadająca wydajność pracy.