Pracodawcy ostrożni w kreacji miejsc pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w maju wzrósł o blisko 0,5 pkt. Jest to drugi miesiąc wzrostu, choć skala zmian jest dwukrotnie mniejsza niż przed miesiącem.
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w maju w porównaniu do kwietnia o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,1%.

Obecnie pięć składowych, spośród siedmiu czynników określających wartość WRP, oddziałuje w kierunku spadku jego wartości. Zapowiadają one tym samym spadek wartości wskaźnika, czyli prognozują spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Dwie składowe zapowiadają wzrost wartości wskaźnika, a tym samym prognozują pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Tym samym najgorsze informacje płyną z danych dotyczących liczby bezrobotnych, którzy wyrejestrowują się z zasobu z tytułu podjęcia zatrudnia oraz liczby ofert pracy będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy.

Problem stosunkowo niskiej zatrudnialności osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy jest powszechnie znany. Sytuacja ta powoduje coraz bardziej ograniczone możliwości dalszego obniżania stopy bezrobocia. Co więcej, nowo zatrudniane osoby częściej rekrutują się spośród nowo zarejestrowanych bezrobotnych (lub krótkotrwale bezrobotnych), niż długotrwale bezrobotnych, którzy potrzebują szerszego wsparcia celem aktywizacji zawodowej. W kwietniu w porównaniu do marca br. pracę znalazło o ponad 15% mniej osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy. W ujęciu absolutnym wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia jest na podobnie rekordowo niskim poziomie jaki odnotowano w połowie ubiegłego roku.
Z drugiej strony, mimo, że liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o nieco ponad 6%, to napływ wakatów był w kwietniu o 40% niższy iż w styczniu br. i tylko nieznacznie większy niż w kwietniu ubiegłego roku.

W kwietniu napływ do bezrobocia wzrósł o nieco ponad 11%, ale całkowita kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych zmalała w ujęciu miesięcznym o blisko 3%. Może to oznaczać, że napływający nowi bezrobotni nie są uprawnieni do pobierania zasiłku. Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 1% w ujęciu miesięcznym.

Dane płynące z badań koniunktury GUS potwierdzają tendencje obserwowane w urzędach pracy. Wprawdzie prognozy dotyczące ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych uległy niewielkiej poprawie, jednak saldo pytania pozostaje negatywne, co oznacza przewagę odsetka firm o pogarszającym się stanie finansów nad odsetkiem firm, gdzie stan finansów ulega poprawie. Stąd prognozy dotyczące zatrudnienia nie napawają optymizmem, zwłaszcza że koszty pracownicze nieustająco rosną i dla blisko 80% przedsiębiorców stanowią istotną barierę rozwojową. Przewaga odsetka firm planujących redukcje zatrudnienia nad odsetkiem firm planujących wzrost liczby pracowników sięga obecnie 11%.