Pracodawcy coraz niechętniej rekrutują

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po kilkumiesięcznym wyhamowaniu w kwietniu wyraźnie spadł.

Po spadkach wartość wskaźnika zmalała do najniższego poziomu od sierpnia 2021 r., w którym po raz ostatni wskaźnik oscylował wokół 300 punktów. Co więcej, powiększa się liczba kategorii ofert pracy dla których, na skutek spowolnienia gospodarczego, liczba ogłoszeń zmalała do poziomu równemu lub mniejszemu od wartości obserwowanych przed pandemią koronawirusa. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa redukcji, liczba ogłoszeń o pracy ukazujących się w Internecie może spaść do poziomu sprzed pandemii koronawirusa na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.

W większości przypadków obserwowane spadki miały charakter koniunkturalny, aczkolwiek obserwowano też takie kategorie, dla których spadki mogą mieć długofalowe przyczyny. Wśród przyczyn tych pierwszych wyróżniamy ponadto wygasanie efektów polityki stymulacyjnej prowadzonej przez rząd w okresie odbudowy spadków kowidowych. W największym stopniu dekoniunktura przyczyniła się do spowolnienia aktywności rekrutacyjnej w zawodach technologicznych i tych związanych z rozwojem przedsiębiorstw. Spowodowane jest to polityką ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Choć prawdopodobnie obserwujemy już pierwsze oznaki dezinflacji, powrót do poziomu referencyjnego NBP, a w konsekwencji rozpoczęcia luzowania polityki monetarnej nie jest kwestią bieżącego roku. Dalsze schłodzenie gospodarki oraz niestabilność geopolityczna będą towarzyszyły kurczeniu się liczby wakatów zarówno poprzez zmniejszanie aktywności istniejących, jak i przez ograniczenie powstania nowych podmiotów gospodarczych. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w marcu spadła o 0,1 punkt proc. i wyniosła 5,1.

W kwietniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia w stosunku do wartości sprzed miesiąca wystąpił we wszystkich województwach. Relatywnie największe ich ograniczenie odnotowaliśmy w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim, zaś najmniejsze – w woj. mazowieckim, łódzkim oraz śląskim.

Relatywnie największe spadki odnotowano w zawodach związanych z naukami ścisłymi oraz w usługach, zaś najmniejsze dla pracowników fizycznych. W tej ostatniej grupie od początku roku liczba ogłoszeń o zatrudnieniu rosła. Kwiecień był pierwszym miesiącem w bieżącym roku, w którym spadła. Podobne tendencje tylko słabsze odnotowaliśmy dla zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych. Spadek liczby ogłoszeń o pracy dla zawodów wymagających wykształcenia w usługach i naukach inżynieryjnych lub ścisłych występuje od początku roku, a nawet przyspiesza.