Ponowny spadek ICI

W grudniu 2020 wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych ponownie obniżył się w stosunku do miesiąca poprzedniego (spadek o blisko 1,5 punktu).

Największy pogorszenie nastąpiło w relacji przychodów przedsiębiorstw do kosztów prowadzenia ogólnej działalności gospodarczej, w szczególności pogorszyła się relacja przychodów do kosztów zatrudnienia. Relacja przychodów do kosztów magazynowania towarów nie uległa istotnej zmianie.

Niewielka poprawa nastąpiła w relacji przychodów do ceny nowo-zaciąganych kredytów przeznaczanych na inwestycje przedsiębiorstw. Relacja ta uległa poprawie przede wszystkim za sprawą obniżenia oprocentowania wyżej wspomnianych kredytów.