Perspektywy krótkookresowe lepsze od perspektyw w długookresowych

W kwietniu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów pozostał na poziomie zbliżonym do wartości osiąganych w ostatnich trzech miesiącach. Po okresie szybkiego ożywienia wskaźnika w drugiej połowie ubiegłego roku, od jesieni 2020 nie wykazuje on tendencji wzrostowych.

Wśród składowych wskaźnika poprawiają się głównie te, które decydują o bieżącej sytuacji przedsiębiorstw oraz ich kondycji w krótkim okresie. Poprawia się relacja przychodów osiąganych ze sprzedaży do kosztów pracowniczych, kosztów utrzymywania zapasów czy kosztów związanych z naprawami i konserwacją parku maszynowego.

Pogarszają się natomiast te składowe, które decydują o perspektywach rozwojowych przedsiębiorstw w dłuższym okresie. Pogarsza się relacja przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży do ceny nowo zaciąganych kredytów, przeznaczanych głównie na cele inwestycyjne. Znacząco wzrosło oprocentowanie dziesięcioletnich rządowych obligacji, co w przyszłości zagraża wzrostem inflacji, ograniczeniem inwestycji i niższą konsumpcją.