Ożywienia może potrwać krótko

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów w lutym 2024 roku obniżył się po raz drugi z rzędu. Nastąpiło to po blisko pół roku pozytywnych zmian, zwiastujących nadchodzące ożywienie. Pojawiają się więc obawy o jego trwałość.

Spośród sześciu składowych wskaźnika ICI cztery wykazują tendencję do spadku, zaś pozostałe dwie poprawiły się, jednak w bardzo niewielkim stopniu.

Podobnie jak przed miesiącem, największy negatywny wpływ na wartość wskaźnika miało pogłębienie negatywnych wartości różnicy pomiędzy rynkowym oprocentowaniem tzw. długich (10-cio letnich papierów dłużnych rządu) a oprocentowaniem tzw. krótkich stóp procentowych (6-cio miesięczne oprocentowanie). W największym skrócie obrazuje ono różnicę w cenie uzyskania na rynku pieniądza o charakterze inwestycyjnym w relacji do ceny uzyskania pieniądza przeznaczanego na zaspakajanie bieżących potrzeb sektora rządowego. Cena tego ostatniego rodzaju pieniądza w ostatnim czasie wzrosła przy jednoczesnym spadku ceny pieniądza długookresowego.

Pogorszyła się również relacja przychodów firm do ceny kredytu bankowego zaciąganego na cele inwestycyjne oraz relacja całokształtu przychodów przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego do wszystkich ponoszonych przez te firmy kosztów, w tym zwłaszcza relacja przychodów do kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów.