Niższa inflacja i polityka monetarna powodem poprawy wskaźnika

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów w listopadzie br. ponownie wzrósł. Był to już czwarty z kolei wzrost wskaźnika o największej jak do tej pory skali.

Za wzrost wskaźnika odpowiadają bezpośrednio te składowe, które związane są inflacją i polityką monetarną.

Wolniejszy wzrost cen i niespodziewana znaczna obniżka podstawowych stóp procentowych poprawiła znacząco relację przychodów przedsiębiorstw do ceny kredytu bankowego zaciąganego na cele inwestycyjne. Nie zmienia to faktu, że skłonność sektora prywatnego do inwestowania jest bardzo niska a gotowość finansowania ewentualnych inwestycji kredytem bankowym – jeszcze niższa.

Nadal utrzymują się negatywne wartości różnicy pomiędzy tzw. długimi i krótkimi stopami procentowymi, choć są mniej ujemne niż przed miesiącem i przed decyzją RPP o obniżce stóp procentowych NBP.
Nieznacznie poprawiła się relacja przychodów uzyskiwanych z podstawowej działalności gospodarczej firm sektora przetwórstwa przemysłowego do ponoszonych kosztów, głównie za sprawą silnej redukcji tych ostatnich.

Nadal utrzymuje się negatywna relacja przychodów do kosztów pracy oraz do kosztów związanych z utrzymywaniem niezbędnych zapasów wyrobów gotowych.

Obecny poziom inflacji jest sztucznie zaniżony wskutek ręcznego sterowania gospodarką. W konsekwencji odnotowywana obecnie poprawa niektórych relacji makroekonomicznych wywołana jest również w sposób sztuczny. Stwarza to zagrożenie ponownego odbicia inflacji w pierwszym półroczu przyszłego roku i spowolnienia gospodarki.