Niewielka i raczej chwilowa poprawa

W styczniu 2020 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej poprawił się nieznacznie w stosunku do miesiąca poprzedniego (wzrost o blisko 0,8 pkt.).
Mimo to wskaźnik nadal znajduj się daleko poniżej swego ostatniego lokalnego szczytu oraz poniżej długookresowej średniej. Poprawę tę traktować należy na razie jako chwilowe odpuszczenie negatywnych tendencji. O krótkookresowości tej poprawy świadczy przede wszystkim dalszy wzrost kosztów prowadzenia działalności przy braku wyraźnych symptomów świadczących o spodziewanym wzroście przychodów firm.

W firmach zdecydowanie szybciej od przychodów rosną koszty pracy a od początku tego roku należy spodziewać się dalszego ich wzrostu. To samo zjawisko dotyczy relacji przychodów do kosztów utrzymywania zapasów wyrobów gotowych oraz kosztów związanych z eksploatacją maszyn.

Nieznacznie poprawiła się relacja przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstw do kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na cele rozwojowe, głównie za sprawą zmniejszenia oprocentowania nowo udzielanych kredytów o charakterze inwestycyjnym. Nie ma to jednak większego znaczenia dla rozwoju firm i wzrostu aktywności gospodarki ze względu na bardzo niską skłonność przedsiębiorców do inwestowania.

Pogorszeniu natomiast uległa relacja dochodów z tytułu pracy do ceny kredytu konsumpcyjnego. Wynikało to głównie z zaostrzenia przez banki polityki kredytowej oraz pogorszenia zdolności kredytowej konsumentów na skutek wyhamowania tempa wzrostu wynagrodzeń.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.