Niewielka poprawa relacji przychodów do kosztów w gospodarce


W lipcu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej wzrósł nieznacznie w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca (o około 0,5 pkt.).
Jednak w dłuższym okresie, tj. od jesieni ubiegłego roku oscyluje on wokół zbliżonego poziomu i jest o blisko 4 punkty poniżej swego ostatniego lokalnego szczytu z początku 2018 roku.

W ostatnim miesiącu pogorszeniu uległy przede wszystkim relacje przychodów uzyskiwanych z produkcji sprzedanej do kosztów związanych z tą produkcją. Pogorszyła się również relacja przychodów przedsiębiorstw do kosztów związanych z zaciąganiem kredytów bankowych na cele inwestycyjne. Relacja przychodów uzyskiwanych z pracy przez gospodarstw domowe do kosztów związanych z zaciąganiem kredytu bankowego na cele konsumpcyjne nie uległa zmianie, głównie za sprawą wysokiej dynamiki wynagrodzeń, pomimo, że w ostatnich miesiącach banki podniosły oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów.

Pozostałe składowe informujące o relacji przychodów do kosztów nie zmieniły się istotnie w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Przedsiębiorstwa od kilku miesięcy podejmują działania mające na celu zmniejszenie kosztów a tym samym utrzymanie relacji przychodów do kosztów na poziomie gwarantującym realizację założonego wcześniej zysku. Między innymi dostosowują poziom zapasów do zmniejszonego popytu oraz wyzbywają się zbędnego sprzętu.