Niewielka poprawa nie przełamuje negatywnych tendencji

W listopadzie 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej wzrósł nieznacznie (o 0,2 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego). Nie zmienia to jednak dominującej od blisko roku tendencji spadkowej wskaźnika.

Główna zmiana dotyczyła niewielkiej poprawy relacji przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów i usług do kosztów pracowniczych, co było konsekwencją ograniczenia tempa wzrostu wynagrodzeń oraz liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Zjawisko to ma jednak charakter krótkookresowy. W najbliższych miesiącach należy spodziewać ponownego wzrostu tej kategorii kosztów, co związane będzie ze zrostem płacy minimalnej oraz obowiązkiem wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w firmach średnich zatrudniających powyżej 50 pracowników. Jednocześnie niewiele wskazuje na poprawę koniunktury, która gwarantowałaby wzrost przychodów z podstawowej działalności.

Podobnie jak przed miesiącem pogorszeniu uległa relacja przychodów firm do kosztów utrzymywania zapasów oraz kosztów związanych z utrzymywaniem parku maszynowego.

Od maja br. pogarsza się relacja przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstw do kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na cele rozwojowe, co źle wróży dynamice inwestycji w sektorze prywatnym w najbliższej przyszłości.

W przypadku gospodarstw domowych relacja dochodów z tytułu pracy do ceny kredytu typowo konsumpcyjnego nie uległa pogorszeniu. Zdrożały jednak kredyty hipoteczne, co w dłuższej perspektywie może ograniczyć wydatki konsumentów na dobra trwałego użytku.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.