Nienajlepszy rok dla rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu nieznacznie wzrósł. Cały ubiegły rok przyniósł jednak wyraźny spadek liczby wakatów. Dotyczył on całego kraju.

W skali minionego roku Barometr Ofert Pracy stracił 7,5% swej wartości i znalazł się na poziomie zbliżonym do tego z września 2017 roku. Do redukcji liczby ofert pracy przyczyniło się pogorszenie nastrojów gospodarczych przedsiębiorców, wysokie koszty pracy oraz oznaki nasycenia rynku pracy. Zegar rynku ofert pracy od sierpnia ub. r. wskazywał na zakończenie okresu sprzyjającej rynkowi wakatów koniunktury. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w listopadzie pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 5,3%. Mimo wszystko, stopa bezrobocia osiągnęła historyczne minimum i w skali roku spadła o 0,4 punkty procentowe.

W samym grudniu wzrost liczby wakatów odnotowaliśmy w większości województw. Najszybciej oferty napływały w woj. dolnośląskim, mazowieckim oraz wielkopolskim. Największy spadek liczby ofert wystąpił w woj. świętokrzyskim, podkarpackim oraz lubelskim.

W skali całego ubiegłego roku widoczne oznaki koniunkturalnego spadku obserwujemy we wszystkich województwach bez wyjątku. W największym stopniu dotyczy to woj. lubuskiego oraz śląskiego w których w skali ostatnich dwunastu miesięcy odnotowano aż dziewięć okresów redukcji liczby ofert pracy. Pod względem stopnia oddziaływania koniunkturalnego spowolnienia na poziom redukcji liczby ofert pracy województwa podzielone zostały na dwie grupy. Do pierwszej grupy należy woj. podlaskie, podkarpackie, mazowieckie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz lubelskie. Te województwa cechują się mniejszym spadkiem liczby wakatów. Pozostałe województwa należą do drugiej grupy, w której spadek w ujęciu procentowym odnotowano na dwucyfrowym poziomie.

Patrząc z punktu widzenia trwalszych tendencji rozwojowych, największy wzrost liczby wakatów w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpił w woj. mazowieckim, śląskim oraz pomorskim.