Liczba wakatów nadal w dół

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku ponownie spadł. Po czterech miesiącach stosunkowo małych zmian, liczba wakatów spada dość istotnie drugi miesiąc z rzędu. Był to już siódmy miesiąc w bieżącym roku, w którym liczba ogłoszeń zmniejszyła się. Po ostatnich spadkach wartość wskaźnika zmalała do poziomu najniższego od kwietnia 2021 r. Wśród szerokich grup zawodowych stosunkowo dobra sytuacja pozostaje w grupie zawodów fizycznych. W zawodach usługowych od trzech miesięcy notujemy załamanie dotychczasowych wzrostów. Największe spadki z kolei utrzymują się w zawodach wysokotechnologicznych. Spośród głównych przyczyn spadków wyróżniamy niższą aktywność pracodawców, spowodowaną słabą koniunkturą gospodarczą zarówno krajową, jak i ogólnoświatową oraz wyzwaniami geopolitycznymi. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, we wrześniu wzrosła o 0,1 punktu proc. i wyniosła 5,2%.

Od ponad roku liczba internetowych ogłoszeń o zatrudnieniu, z wyjątkiem pojedynczych miesięcy, ustawicznie maleje. Stosunkowo gorsza pod względem liczby zredukowanych ofert pracy zarówno w skali miesiąca, jak i ostatniego roku sytuacja utrzymuje się w woj. o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia. W samym październiku, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, redukcja liczby ogłoszeń wystąpiła we wszystkich województwach. Był to drugi miesiąc z rzędu, w którym spadki miały powszechny charakter. Relatywnie największe były w woj. opolskim, lubuskim oraz świętokrzyskim.

Spośród szerokich grup zawodowych w październiku nowych ogłoszeń o pracy przybyło jedynie dla pracowników wykonujących prace fizyczne. Te zawody pozostają jedyną szeroką grupą, dla której liczba ogłoszeń rośnie, choć nieregularnie, przez cały bieżący rok. Ponadto, liczba ogłaszanych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ofert pracy jest na poziomie wyższym niż przed rokiem. W pozostałych szerokich grupach zawodowych wakatów było mniej zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Relatywnie największe spadki w październiku notujemy dla zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych oraz społecznych i prawnych. W obydwu tych grupach obserwujemy dalsze pogłębienie spadków koniunkturalnych, przy czym ostrzejsze było ono w grupie zawodów z zakresu w nauk ścisłych i inżynieryjnych. Liczba ogłoszeń skierowanych do pracowników usługowych zmalała trzeci miesiąc z rzędu, jednak ofert pracy nadal jest stosunkowo dużo, a skala dotychczasowych spadków na tle innych szerokich grup jest mniejsza.