Krótkookresowa poprawa

W styczniu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych wzrósł o blisko 2 punkty w stosunku do danych z grudnia ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach wskaźnik oscyluje wokół zbliżonych wartości, co wskazuje na dość znaczne po-pandemiczne odbicie gospodarki, jednak bez większych szans na szybki powrót na ścieżkę wzrostu.

Największy wpływ na wzrost wskaźnika ICI miała relacja przychodów przedsiębiorstw do średniego oprocentowania nowo-zaciąganych kredytów przeznaczanych na cele inwestycyjne. Relacja ta uległa poprawie przede wszystkim za sprawą kolejnego obniżenia oprocentowania wyżej wspomnianych kredytów. Jednak wysoka niepewność i znaczące straty, jakie poniosły dotychczas firmy w wyniku kolejnych lockdownów, nie wskazują aby firmy zamierzały w najbliższym roku jakiekolwiek nowe inwestycje realizować. Na razie walczą one o przetrwanie.

Stosunkowo dobre dane na temat przychodów uzyskanych z produkcji sprzedanej przemysłu za listopad ub. roku spowodowały, że poprawiła się relacja przychodów firm uzyskanych ze sprzedaży do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza do kosztów pracy. Poprawa relacji przychodów do kosztów pracy może mieć jednak charakter jednorazowy wobec wprowadzonego od nowego roku wyższego minimalnego wynagrodzenia. Jego wzrost będzie dodatkowym obciążeniem głównie dla firm małych, gdzie udział kosztów pracy w ogóle kosztów jest znaczący.