Kredyty drożeją


W kwietniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej pozostał na niezmienionym w stosunku do ubiegłego miesiąca poziomie.

Podobnie zachowała się większość składowych wskaźnika. Wyraźnemu pogorszeniu uległa relacja przychodów ogółem do całokształtu kosztów w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Pogorszyła się również relacja przychodów uzyskiwanych przez firmy ze sprzedaży dóbr i usług do kosztów związanych z zaciąganiem kredytu bankowego na cele inwestycyjne, głównie za sprawą wzrostu oprocentowania nowo zaciąganych pożyczek bankowych.
Warto odnotować, że przed miesiącem wzrosło oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów przeznaczanych na finansowanie potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Bez większej zmiany w stosunku do ubiegłego miesiąca pozostała relacja przychodów do kosztów związanych z zatrudnieniem oraz kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów wyrobów gotowych.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.