Koszty rosną szybciej niż przychody


W październiki br. ICI kontynuował tendencję do spadku, którą obserwujemy od września 2017 roku.
Na spadek wskaźnika w tym miesiącu najsilniejszy wpływ miały pogarszające się relacje: przychodów ze sprzedaży do kosztów pracy, do kosztów utrzymywania zapasów wyrobów gotowych oraz do kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. Pogorszyła się również relacja przychodów ogółem do kosztów ogółem w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca relacje przychodów firm i przychodów gospodarstw domowych do ceny nowo zaciąganych kredytów, jednak był to pierwszy miesiąc gdy nastąpiło wyhamowanie tej negatywnej tendencji. Od lutego 2018 r. tempo wzrostu kosztów związanych z zaciąganiem kredytów przez firmy oraz gospodarstwa domowe rosło szybciej niż przychody tychże uczestników rynku.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów. Wyraża ona bowiem ekonomiczną opłacalność wszelkiej działalności. Sam wzrost kosztów nie stanowi zagrożenia dla ogólnej aktywności gospodarki dopóki w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych co najmniej równie szybko rosną przychody. Dodatnia relacja przychodów do kosztów pozwala bowiem na realizację marży, zaś w przypadku gospodarstw domowych na utrzymanie osiągniętego wcześniej dochodu rozporządzalnego, co przekłada się na utrzymanie osiągniętego poziomu konsumpcji. Zagrożenie osłabieniem aktywności gospodarki pojawia się wówczas, gdy koszty rosną szybciej od przychodów. Przedsiębiorstwa realizują coraz niższy zysk, w skrajnych przypadkach generują straty a gospodarstwa domowe ograniczają wydatki, co wpływa na wielkość spożycia indywidualnego.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala więc ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI wykazuje znaczną zbieżność ze wskazaniami PMI.