Inwestycje przedsiębiorstw w odwrocie

W lutym 2020 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej, podobnie jak przed miesiącem wzrósł nieznacznie (o 0,2 pkt. w stosunku do poprzedniego miesiąca).
Wzrost ten wynika przede wszystkim ze znacznej poprawy jednej składowej wskaźnika: relacji pokazującej tempo zmian funduszu płac w gospodarce do kosztów nowo zaciąganych kredytów bankowych przeznaczanych na cele konsumpcyjne. W efekcie spadku oprocentowania nowych kredytów, przy jednoczesnym wzroście zarówno zatrudnienia jak i średniego wynagrodzenia, kredyt stał się bardziej dostępny dla przeciętnego „Kowalskiego”.

Odmienna sytuacja występuję w przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa na cele inwestycyjne. Relacja obrazująca przychody przedsiębiorstw do kosztów pozyskania kredytu bankowego pogarsza się. Jednocześnie maleją przychody firm i rośnie oprocentowanie nowo zaciąganego kredytu. Obie te relacje pokazują że w najbliższej przyszłości, podobnie jak obecnie, główną siłą napędową wzrostu gospodarczego będzie spożycie, podczas gdy inwestycje będą w odwrocie. Utrzymanie konsumpcji jako podstawowego silnika wzrostu gospodarki może okazać się ryzykowne ze względu na rosnącą inflację.

Negatywny wpływ na wartości wskaźnika ma relacja zmian przychodów uzyskiwanych z produkcji do kosztów utrzymywania zapasów. Zapasy wyrobów gotowych utrzymywane w magazynach przedsiębiorstw a w konsekwencji koszty ich utrzymywania wzrosły znacząco w ostatnich miesiącach, zaś przychody z podstawowej działalności produkcyjnej wyraźnie zmniejszyły. Pozostałe relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w ostatnim czasie nie uległy znaczącej zmianie.