ICI bez zmiany

W grudniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej pozostał na poziomie bliskim wartościom sprzed miesiąca.
Był to drugi kolejny miesiąc, gdy wskaźnik nie zmienił istotnie swojej wartości. Nie mniej jednak brak dalszych spadków nie zmienia dominującej od blisko roku tendencji do pogarszania się relacji przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej, co jest jedną z istotniejszych wewnętrznych przyczyn spowolnienia gospodarczego.

W dalszym ciągu pogorszeniu ulega relacja przychodów do kosztów ogółem w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników. Dodatkowo, dane z testów koniunktury obejmujące również przedsiębiorstwa małe wskazują, że w przypadku tychże relacja ta pogarsza się z znacznie większym stopniu niż w firmach dużych.

Jednocześnie pogłębia się niekorzystna relacja przychodów uzyskiwanych z produkcji sprzedanej do kosztów pracowniczych. Najbliższe miesiące przyniosą najprawdopodobniej pogłębienie tej niekorzystnej tendencji w związku z podwyżką płacy minimalnej oraz dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez pracodawców na PPK. Szczególnie dotkliwe będzie to dla firm małych, gdzie udział kosztów stałych jest większy niż w przypadku firm dużych zaś możliwości obniżki kosztów są ograniczone.

Nieznacznie poprawiła się relacja przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstw do kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na cele rozwojowe, głownie za sprawą zmniejszenia oprocentowania nowo udzielanych kredytów o charakterze inwestycyjnym. Nie ma to większego znaczenia przy bardzo niskiej skłonności przedsiębiorców do inwestowania.

Pogorszeniu natomiast uległa relacja dochodów z tytułu pracy do ceny kredytu typowo konsumpcyjnego. Banki podniosły oprocentowanie oraz zaostrzyły kryteria ich przyznawania, co wpłynie na ograniczenie popytu konsumpcyjnego na dobra trwałego użytki.