Gospodarka odrabia pandemiczne straty

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu 2020 roku wzrósł o 6,5 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Gospodarka stopniowo odrabia straty wywołane lockdownem. Najszybsza poprawa wskaźnika nastąpiła w maju br., tuż po poluzowaniu restrykcji sanitarnych. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu wskaźnika było nieco wolniejsze. Firmy odrabiają straty i zapewne częściowo uruchamiają dodatkową produkcję, która będzie ich zabezpieczeniem przed ewentualnymi przyszłymi przestojami, związanymi z nasileniem pandemii i lokalnymi przerwami w dostawach i produkcji.

W sierpniu br. wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku jego wzrostu, choć z nierówną siłą. W największym stopniu poprawiły się oceny przedsiębiorców na temat stanu finansów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. W poprzednich dwóch miesiącach skala poprawy tych składowych była znacznie mniejsza od tej na temat tempa napływu nowych zamówień. To przesunięcie w czasie wydaje się być naturalne i logiczne.

Zarówno sytuacja finansowa przedsiębiorstw, jak i ogólna kondycja gospodarki są konsekwencją zwiększonego napływu zamówień i wyższej produkcji, co miało miejsce od chwili zniesienia lockdownu, tj. od maja br.
Obecnie, w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca, coraz więcej firm informuje o odradzającym się portfelu zamówień, zmniejsza się zaś odsetek przedsiębiorstw, gdzie zamówienia wciąż kurczą się. Mimo tej pozytywnej tendencji nadal dominują firmy odczuwające spadek zamówień a skala w jakiej ubywa firm z kurczącym się portfelem zamówień była w sierpniu br. znacznie mniejsza niż w czerwcu i lipcu br. Nieznacznie większą poprawę obserwujemy w przypadku zamówień realizowanych na eksport niż w przypadku zamówień krajowych.

Podobnie jak przed miesiącem, w firmach produkcyjnych spada poziom zapasów wyrobów gotowych w porównaniu do sytuacji sprzed trzech miesięcy, co świadczy zarówno o sile odbudowującego się popytu, jak i stopniu opróżnienia magazynów w okresie wstrzymanej lub niepełnej produkcji. W najbliższych miesiącach część nowo wytworzonych towarów zapewne trafi do magazynów jako rezerwa na wypadek ewentualnych przyszłych przerw w produkcji.

Przedsiębiorstwa informują o poprawie swej sytuacji finansowej, choć zjawisko to dotyczy przede wszystkim firm dużych – zatrudniających powyżej 49 pracowników. W grupie firm średnich i małych w dalszym ciągu dominują te, których stan finansów ulega pogorszeniu. Do lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw przyczyniła się w pewnym stopniu redukcja zatorów płatniczych. Wskaźnik opóźnień w dokonywaniu płatności w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych powrócił do sytuacji porównywalnej do tej sprzed pandemii.

Wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrosły. W znacznym stopniu odzwierciedla to proces ucieczki kapitału do bardziej zyskownych form oszczędzania niż depozyty bankowe. Niskie a nawet ujemne stopy procentowe oferowane przez banki spowodowały zmniejszenie się depozytów zarówno wśród przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych.

Od początku roku nie rośnie zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów przeznaczanych na cele konsumpcyjne. Przyczynia się do tego zaostrzenie polityki kredytowej przez banki wobec przedsiębiorstw i klientów indywidualnych oraz niepewność sytuacji potencjalnych kredytobiorców.