W gospodarce koszty rosną zbyt szybko w stosunku do przychodów


W grudniu 2018 roku ICI, wskaźnik pokazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej po raz kolejny obniżył się.
Od czerwca ubiegłego roku stracił on ok. 1,5 punktu. W gospodarce koszty rosną zbyt szybko w stosunku do przychodów. Tendencję tę obserwujemy od jesieni 2017 roku, zaś w grudniu 2018 żadna ze składowych nie wskazywała na możliwość poprawy tej relacji.
W dalszym ciągu tempo wzrostu kosztów pracowniczych znacząco przewyższa przychody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych, pomimo ich niewielkiej redukcji w ostatnim czasie, zwiększają się w relacji do przychodów uzyskiwanych z ich sprzedaży.

Podobnie niekorzystnie z punktu widzenia realizacji przychodów przedstawia się sytuacja kosztów związanych z utrzymywaniem i eksploatacją parku maszynowego.

W efekcie wzrostu oprocentowania nowo-zaciąganych kredytów, pogorszyły się relacje przychodów firm w stosunku do kosztów związanych z ich spłatą. Pogarsza to perspektywy ożywienia inwestycji w sektorze prywatnym.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów. Wyraża ona bowiem ekonomiczną opłacalność wszelkiej działalności. Sam wzrost kosztów nie stanowi zagrożenia dla ogólnej aktywności gospodarki dopóki w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych co najmniej równie szybko rosną przychody. Dodatnia relacja przychodów do kosztów pozwala bowiem na realizację marży i zysku, zaś w przypadku gospodarstw domowych na utrzymanie osiągniętego wcześniej dochodu rozporządzalnego, co przekłada się na utrzymanie osiągniętego poziomu konsumpcji. Zagrożenie osłabieniem aktywności gospodarki pojawia się wówczas, gdy koszty rosną szybciej od przychodów. Przedsiębiorstwa realizują coraz niższy zysk, w skrajnych przypadkach generują straty a gospodarstwa domowe ograniczają wydatki, co wpływa na wielkość spożycia indywidualnego.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala więc ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI.