Firmy ograniczają koszty


W marcu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej nieznacznie wzrósł.

Poprawa wyniosła zaledwie 0,6 punktu wobec ponad 4 punktów spadku od początku ubiegłego roku i wynikała głównie z ograniczania niektórych kosztów działalności gospodarczej, co poprawiło nieco relację przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach.
Dotyczyło to głównie redukcji kosztów utrzymywania zapasów w firmach, redukcji kosztów związanych z utrzymywaniem maszyn i urządzeń.

Pogorszeniu uległa natomiast relacja przychodów gospodarstw domowych do kosztów pozyskiwania kredytu bankowego na cele konsumpcyjne, głównie za sprawą wzrostu oprocentowania nowo zaciąganych pożyczek bankowych.

Wzrosły również koszty emisji i obsługi długu zaciąganego przez rząd, co ogranicza środki, które mogłyby być wydane na inwestycje.

ICI (Income Cost Index) to wskaźnik obrazujący relację różnych kategorii przychodów do kosztów występujących u uczestników życia gospodarczego. Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych podstawowym kryterium opłacalności funkcjonowania i kryterium podejmowania decyzji gospodarczych jest relacja przychodów do ponoszonych kosztów.
Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna. ICI jest wyprzedzający w stosunku do dynamiki PKB i wykazuje znaczną zbieżność m. in. z takimi wskaźnikami jak np. PMI oraz inne wskaźniki koniunktury.