Boczny dryf wskaźnika

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów w czerwcu 2024 roku wzrósł o blisko półtora punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.
Wzrost ten, to częściowa rekompensata strat z ostatnich miesięcy. Od jesieni ubiegłego roku obserwujemy zwiększoną miesięczną zmienność wskaźnika, która nie przekłada się na wyraźną tendencję wzrostową, a świadczy przede wszystkim o utrzymującej się w gospodarce niepewności. Przedsiębiorcy częściej niż w stabilnych okresach, zmuszeni są do dostosowywania kosztów i marż do zmieniających się warunków w ich otoczeniu.

Wyrazem tych dostosowań jest obserwowana w ostatnim czasie wysoka zmienność relacji przychodów ogółem do całokształtu kosztów w firmach przetwórstwa przemysłowego. W ostatnim miesiącu odnotowano poprawę tej relacji głównie dzięki ograniczeniu kosztów pracy poprzez redukcję zatrudnienia.

W otoczeniu firm poprawie uległa relacja przychodów do ogółu kosztów związanych z pozyskaniem nowego kredytu bankowego na cele inwestycyjne. Nastąpiło to w efekcie spadku całkowitego oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorstw o wartości przekraczającej 4mln PLN.

Różnica pomiędzy długo a krótko okresowymi stopami procentowymi nadal pozostaje ujemna lecz bezwzględna wartość tej różnicy jest niższa niż w poprzednich miesiącach, co poprawia warunki dla inwestowania. Dla wielu firm inwestycje w odnowę i unowocześnienie parku maszynowego jest koniecznością z powodu utraty ich konkurencyjności.